اصفهان، چهار باغ عباسی، ابتدای خیابان شیخ بهایی

فاصله تا هتل: 39 دقیقه با ماشین
فاصله تا فرودگاه شهر اصفهان