fa

3%

آفریقا

13%

استرالیا

7%

آمریکا

15%

اروپا

62%

آسیا

سهم مسافران

کشور ها در

هتل شیخ بهایی