اصفهان، چهار باغ عباسی، ابتدای خیابان شیخ بهایی

icon room

Our restaurant and coffee shop are ready to serve you with a variety of Iranian and foreign food and drinks.

Hotel Sheykh Bahaei adjacent to the beautiful and historic square of the four garden of Abbasi, dating back to the age of four hundred years, which is considered to be one of the most prominent streets of the world, half of the world.


هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها دارای مقالاتی هستند.