اصفهان، چهار باغ عباسی، ابتدای خیابان شیخ بهایی

فاصله تا هتل: 10 دقیقه
رستوران هتل عباسی