اصفهان، چهار باغ عباسی، ابتدای خیابان شیخ بهایی

فاصله تا هتل: 39 دقیقه با ماشین

فرودگاه بین المللی اصفهان، در شرق استان اصفهان و در منطقه ای کویری ساخته شده است. فاصله ی مناسب این فرودگاه با اراضی شهری و دور بودن مردم از آلودگی صوتی در اثر فرود و پرواز هواپیماهای این فرودگاه از جمله مزیت هایی است که این فرودگاه دارد. اگر بخواهیم جانمایی جغرافیایی فرودگاه اصفهان را به صورت دقیق بگوییم، این فرودگاه در منطقه ای کویری به نام صفه و در مساحت ۱۰۴۱ هکتار ساخته شده است.