اصفهان، چهار باغ عباسی، ابتدای خیابان شیخ بهایی

بهترین هتل اصفهان از نظر مردم بر اساس المان های مختلفی تعیین می گردد. بزرگی، نوع دسترسی، امکانات، تمیزی و نظافت هتل شیخ بهایی اصفهان از نظر افراد مختلف، متفاوت خواهد بود.